Vyhľadávanie


Kontakt

O cenu mažoretiek TAKTIK Sobotište

E-mail: mazoretkysobotiste@gmail.com

Propozície

             Na stiahnutie:   
 
PROPOZÍCIE Sobotište 2019.docx (360730)

 PROPOZÍCIE Sobotište 2019.pdf (676191)
 

 

  .    .    .

 

10. SÚŤAŽ O CENU MAŽORETIEK TAKTIK SOBOTIŠTE  - 9. ročník

PROPOZÍCIE

 

TERMÍN SÚŤAZE: 13. 4. 2019

MIESTO KONANIA: Kultúrny dom v Sobotišti

 

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

Mažoretky TAKTIK Sobotište, ZŠ Sobotište 906 05 Sobotište 317

riaditeľka súťaže: Mgr. Eliška Havlová                               

organizačná vedúca: Ľubica Havlová     

KONTAKT:

tel.: +421 915 589 737                                                             

             e-mail: mazoretkysobotiste@gmail.com

 

DRUH SÚŤAŽE: nepostupová priateľská súťaž v mažoretkovom športe v pódiových choreografiách

 

SÚŤAŽNÉ SEKCIE:

 • baton (BAT)
 • pom-pom (POM)
 • mix (MIX)
 • batonflag (FLAG)
 • klasické mažoretky (KLASIK BAT)
 • klasický pom-pom (KLASIK POM)
 • twirling

 

FORMÁCIE:

 • malé formácie:
  • sólo (1 osoba)
  • duo/trio (2-3 osoby)
  • miniformácia (4-7 osôb)
 • veľké formácie (8-25 osôb)

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 • DETI do 7 rokov
 • KADET 8-11 rokov
 • JUNIOR 12-14 rokov
 • SENIOR od 15 rokov
 • RODIČOVSKÝ TÍM od 25 rokov

 

Počíta sa vekový priemer, pričom rozhodujúci je vek dosiahnutý v roku konania súťaže (r. 2019). V danej kategórii môžu súťažiť aj starší súťažiaci, avšak môžu byť starší len o jednu kategóriu  (napr. v skupine kadetiek nemôže súťažiť seniorka). Organizátor si môže skontrolovať vek súťažiacich – treba mať pri sebe doklad (kópiu preukazu poistenca, OP, preukaz asociácie).

 

POČET CHOREOGRAFIÍ:

Každý súbor môže prihlásiť v každej disciplíne a v každej vekovej kategórii maximálne 2 choreografie, musia byť však predvedené vždy inými súťažiacimi.

 

Na základe počtu prihlásených má organizátor právo na rozdelenie, zlúčenie alebo zrušenie vekových kategórií a disciplín.

 

PRIHLÁŠKY:

Prihlášky sa posielajú na e-mail mazoretkysobotiste@gmail.com.

Príjem prihlášok do naplnenia kapacity kultúrneho domu, najneskôr však do 3. 3. 2019.

 

Prípadné zrušenie štartu z vážnych dôvodov treba vopred nahlásiť organizátorovi emailom. Zmeny v deň konania súťaže nebudú akceptované a bude potrebné zaplatiť za počet štartov uvedených v prihláške.

 

 

ŠTARTOVNÉ:

3 € / 1 osoba v každej choreografii

 

Vedúca uhrádza štartovné za celý súbor v eurách na mieste pred súťažou pri registrácii. Vedúci súboru (1) a tréneri  uvedení v prihláške majú vstup zdarma. Ostatné osoby, ktoré sprevádzajú súbor (rodičia, diváci, asistenti), platia vstupné.

Vstup do sály a šatne je možný až po zaregistrovaní súboru alebo po zaplatení vstupného.

 

VSTUPNÉ:

2€/osoba

 

SÚŤAŽNÝ PRIESTOR:

Cca 8x8 m, podlaha – drevené parkety. Mažoretky (ktoré práve nesúťažia) ani diváci nemôžu stáť a sedieť na súťažnej ploche, a brániť tak súťažiacim pri nástupe, predvádzaní choreografie a odchode.

 

HUDBA:

CD alebo USB odovzdá vedúci súboru/tréner zvukárovi pred nastúpením svojich súťažiacich na súťažnú plochu a nahlási zvukárovi číslo skladby. Nástup a odchod je bez hudby, nemôže byť súčasťou choreografie. Dĺžka skladby veľkej formácie je 2-4 minúty, malej formácie max. 1:30 minúty.

 

HODNOTENIE:

Porota hodnotí výkony z hľadiska 3 oblastí – 1. choreografia  a kompozícia, 2. pohybová technika, 3. práca s náradím. Prioritou hodnotenia je umelecký dojem.

 

CENY:

Vyhlasuje sa 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii a disciplíne. Veľké formácie získavajú diplomy, poháre, medaily; malé formácie diplomy a medaily. Zúčastnené súbory dostanú pamätnú trofej za účasť. Môžu byť udelené ďalšie špeciálne ceny, napr.  cena za najlepší výkon celej súťaže a pod.

 

ŠATNE:

Každý súbor bude mať v rámci možností určené miesto na prezlečenie a odloženie vecí.  Za odložené veci a prípadné straty organizátor nezodpovedá. Z kapacitných dôvodov majú vstup do šatní povolený len súťažiace mažoretky, vedúci a tréneri. Rodinní príslušníci a priatelia sú divákmi v sále.

 

OBČERSTVENIE, DOPRAVA, UBYTOVANIE A PARKOVANIE:

Priamo v kultúrnom dome bude zabezpečený bufet, kde si možno zakúpiť jedlo a nápoje podľa ponuky. V blízkosti sa nachádza reštaurácia a pizzéria. Stravu, pitný režim a dopravu si zabezpečuje každý súbor sám.

Ubytovanie súťažiacich počas súťaže je v réžii vedúcich súborov, organizátor ubytovanie nezabezpečuje.

Parkovanie osobných áut je možné pri KD/na námestí, parkovanie mikrobusov a veľkých autobusov na parkovisku pri futbalovom ihrisku. Pri KD je zákaz vjazdu.

 

TVORBA ZÁZNAMOV

Fotografovať a natáčať videozáznam možno z priestorov pre divákov okrem označených priestorov vyhradených pre fotografa a kameramana organizátorov.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM ŠPECIÁLNE PRE TENTO ROČNÍK – MISS MAŽORETKA S NATÁLIOU VAJDEČKOVOU

Každý zúčastnený súbor môže prihlásiť 1 mažoretku do každej vekovej kategórie:

 • DETI do 7 rokov
 • KADET 8-11 rokov
 • JUNIOR 12-14 rokov
 • SENIOR 15-25 rokov

Udelený bude titul MISS, I. VICEMISS a II. VICEMIS. Pravidlá budú spresnené.

 

Prihlásené súbory a jednotlivci dostanú na e-mailovú adresu udanú v prihláške zoznam prihlásených súborov a časový harmonogram po uzávierke prihlášok. Štartovná listina im bude zaslaná v týždni konania súťaže. Tieto informácie budú zverejnené aj na stránke súťaže.

 

Každý súťažiaci cvičí/tancuje na vlastné riziko. Vedúci súboru je zodpovedný za správanie a konanie svojich zverenkýň, prípadne za nimi vzniknuté škody na majetku organizátora, za dodržiavanie aktuálnych propozícií a pravidiel súťaže.

 

 

Tešíme sa na Vás!

 

organizátori